Ma 2022 január 21. Ágnes napja van. Holnap Vince, Artúr napja lesz.
Antidogma - Újabb pápai hadüzenet Európának

Antidogma - Újabb pápai hadüzenet Európának

Flag

Szöveg méret

1
Átlag: 1 (1 szavazat)
A pápa egy ponton alapvető tévedésben van.

Ferenc pápa a napokban ismét nyilvánvalóvá tette, hogy ellenzi az Európát sújtó harmadik világbeli bevándorlás bármiféle korlátozását. A migránsok és menekültek 104. világnapjára időzített, augusztus 15-én kelt levelével a katolikus egyházfő egyfajta akcióprogramként 21 konkrét intézkedést sürget a kedves megszállók érdekében. Ötoldalas irományában a „migránsok és menekültek korlátlan, nagylelkű és törvényesen szervezett” befogadásáért kardoskodik, a jelek szerint elfelejtve, hogy svédországi látogatását követően, tavaly november elsején még némileg „mérsékeltebb” álláspontot képviselt ezzel kapcsolatban, az egyes országok befogadóképessége alapján lényegében akceptálva a migránsáradat korlátozását.

Levelének célja: megváltoztatni a migránskérdésben érvényesülő egyéni mentalitásokat a nagyobb „nyitottság” kedvéért és nyomást gyakorolni a nemzetközi közösségre, hogy 2018 végéig szülessen globális megállapodás a menekültek és migránsok ügyében, akiknek a befogadását Bergoglio abszolút prioritásnak tartja. Első pápai útja is 2013. július 8-án Lampedusa szigetére vezetett a kedvencei istápolására, onnan szólítva fel Európát, hogy nyissa meg a kapuit előttük. Az egyházfőként foganatosított reformjai keretében létrehozott Dikasztérium a Teljes Emberi Fejlődés Szolgálatában nevű új vatikáni intézmény migrációkkal és menekültekkel megbízott részlege az óhaja szerint – rendkívüli és jelképes módon – a személyes vezetése alá került. Ebben a levelében is megfogalmazott krédója szerint ugyanis „minden bevándorló, aki az ajtónkon kopogtat, egy találkozási alkalom Jézus Krisztussal, aki minden korszak idegeneként azonosítja önmagát, akár befogadják, akár elutasítják”.

Az allogén (színes bőrű, főként muzulmán) tömegek Európába özönlésének megkönnyítéséért lobbizó pápai 21 pont értelmében – egyebek mellett – fejleszteni kell „a biztonságos és törvényes belépési lehetőségeket” a célországokba „humanitárius vízumok széles körű és egyszerűsített módon” történő kiadásával és a „családegyesítések” támogatásával; fel kell hagyni a menekültek „kollektív és önkényes kitoloncolásával”; „a személyes biztonságot mindig a nemzetbiztonság elé kell helyezni”, következésképpen a határellenőrző személyzetet „úgy kell kiképezni”, hogy a migránsok „első fogadása megfelelő és méltó” legyen; az illegális bevándorlók esetében a fogvatartást „alternatív megoldásokkal” kell helyettesíteni; a célországokban a migránsok számára biztosítani kell „egy megélhetési létminimumot (sic!), mozgásszabadságot, munkalehetőséget és a telekommunikációs eszközök igénybevételét”; minden migránsgyereknek meg kell adni az állampolgárságot „a születéskor”; korlátlan hozzáférést kell biztosítani a migránsok és menekültek számára „az egészségügyi ellátórendszerhez és a nyugdíjrendszerekhez; garantálni kell a munkavállalási és vallásszabadságukat; elő kell mozdítani a „társadalmi-foglalkozási beilleszkedésüket”; támogatni kell „a családegyesítést, beleértve a nagyszülőkét, a testvérekét és az unokákét, függetlenül (a befogadó országok) gazdasági képességeitől”; a migránsokat „a kulturális identitásuk megszüntetése nélkül” kell integrálni, az állampolgárság megadásakor pedig „figyelmen kívül kell hagyni a gazdasági és nyelvi képességeiket”.

Figyelemre méltó párhuzam, hogy míg 1920-ban a Harmadik Kommunista Internacionáléba való felvétel 21 pontos feltételrendszere még a „nemzetközi proletariátus” érdekében agitált, addig az egy évszázaddal később született pápai 21 pont már a Toynbee-féle „külső proletariátus” (a nomád barbárok) érdekében teszi ugyanezt, gyakorlatilag megtagadva az egyházi karitász Szent Tamás-i elvét, miszerint a felebaráti szeretetnek koncentrikus körökben kell érvényesülnie a közeli „felebaráttól” (vagyis „a mieink”) a távolabbi (ti. „az idegenek”) felé. Más kérdés, hogy Szent Tamás racionális tézise egy kompromisszumot képviselt a középkori társadalommal, és így egyfajta „elhajlás” volt az őskeresztény (krisztusi és apostoli) tanításhoz képest, vö. Lk 14,26: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom”, és Gal 3,28: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Ferenc pápa „migránsajnározó” álláspontja tehát valójában visszatérést jelent az evangéliumi gyökerekhez.

E tekintetben érdekes lehet feleleveníteni, hogy a Római Birodalmat elárasztó és leromboló barbárokhoz hogyan viszonyultak a korabeli keresztény írástudók. A constantinusi fordulat után a korszak keresztény teológusai Augustinus vezetésével (De civitate dei) elkezdték kimunkálni az „igazságos háború” elméletét, amely szerint háború csak igazságtalanság ellen vívható, kizárólag védekező jelleggel. A vandál inváziókra válaszul azonban Augustinus mégis ellenállásra buzdította híveit azon az alapon, hogy noha a katasztrófa az isteni gondviselés akarata volt – így fizetett Róma a bűneiért –, ez mégsem jelentett felmentést a barbárok kegyetlenségeire.

Véleményét távolról sem osztotta minden kortársa. Ugyanabból a premisszából kiindulva, hogy az inváziók Isten büntetései, Salvianus például szisztematikusan a germánokat magasztalta, az erkölcsiségüket dicsérve (De gubernatione dei). A rómaiak romlottságával szembeállította a vandálok tisztaságát, a gótok kegyességét, a frankok és a szászok nyersebb erényeit, akiknek – noha pogányok vagy eretnekek – Isten jutalmul átadja Róma örökségét. Végeredményben a barbárok győzelmét kívánta, amely így utat nyitott volna a rómaiak regenerálódásához, és igazi megtéréshez vezette volna őket.

Az Európát elárasztó színes bőrű és (főleg) muzulmán megszállók kollaboránsaként Bergoglio lényegében Salvianus hagyományát követi. Szerinte az európaiak hátat fordítottak őseik hitének, hitvány materializmusba és féktelen hedonizmusba merülve. Meggyőződése, hogy az új barbárok érkezése egy új kezdetet jelenthet civilizációnk számára, akárcsak az V. században. A pápa azonban egy ponton alapvető tévedésben van. Láthatóan nem akarja ugyanis felfogni, hogy az V. századi megszállók teljesen más emberanyagot képviseltek, mint a maiak. Minden tekintetben.

Gazdag István - ]]>www.demokrata.hu]]>

Hozzászólások

Béla
2017-09-17 08:24
NINCSENEK MENEKÜLTEK ÉS MIGRÁNSOK. EZ HAZUGSÁG. S ez a hazug pápa nem egy ponton téved, hanem érvelése ezer sebből vérzik, s csak egy aljas szándékú gonosz lény édeske, de arzénmérgű lehelete csupán. Jézushoz hasonlítani, a tudatosan, katonai logisztikai osztályok szervezése mellett partra szállított vad hordákat, lehet ugyan, de ez olyan, mint amikor a megszálló szovjet katonákat, akik például Gyarmati Fannit hat különböző alkalommal gyalázzák és fertőzik meg, s ez az abortusza, sajnos ezért tényleg indokolt lesz, hasonlítanánk Istenhez. Darvas Iván a lábjegyzetekben elmondja, suhancként halottnak tettette magát, annyira félt, főleg az erőszakolók vezetőjétől, a félelmetes külsejű őrmesternőtől. Annak ugyanis orrát s fél arcát már lerágta a szifilisz, de ő szervezte, kit s hogyan, milyen válogatott kinzások között erőszakoljanak meg, a „felszabadító szovjet katonák.” Ez a sorospápa, most érveket keres s talál, a legvadabb hellerágneses stalinbanyáknak, hogy miért jó, az idegen, a muszlim erőszak. Fanni különösen félt a tatártól, de nem tehetett semmit, az is átment rajta, többször is. Hat különböző alkalom, s ez valójában mennyi és milyen „migránst és idegent” jelentetett, pontosan nem tudhatjuk. Mindenesetre, Fanni unokahúgát is hasonlóan erőszakolják, annak férje semmit nem mer tenni. Fanni naplójában majd azt is írja, keresztényekkel ezt nem lehetett megtenni, azok sokan meghaltak, a férfiakat pedig agyon lőtték, ott helyben. Döbbenetes history tévében leadott filmet láttam Leninről. Valami hasonló, teljesen hasonló dolog ez ma. Ez a pápa teljesen érzéketlen mai is, de ezen ne csodálkozzunk. Lenint, aki tényleg plombált vagonba vittek a németországiak Oroszországba vírusnak, könyörtelen gyilkos volt, hatezer intézkedése került elő a legtitkosabb és elzártabb irattárakból, s egyetlen egy könyörületre, szánalomra utaló nyomot, sort nem találtak ott. Csak a terror, a terror, a terror. Nos ezt a Lenint, ugyanaz a Jakob rabbi fizeti, aki ma ezt a pápát is, ugyanazok ezek. Elsőnek Németországba küldik a pénzt és a német hivatalos akkori katonai vezetés boldogan küldi tovább Leninnek, lesz a Pravda, vadi új német nyomdagépeken 450 ezer példányban naponta, s jön a halál, napi több ezer, majd százezer, majd millió és millió. S ezt a Lenint, oly dicsőséges jervákolás s ünneplés sajnálja 1924-s temetésekor, hogy a kultusza 70 évig töretlen lesz. S a naiv Kazantzakisz egyik regényében, új Krisztusnak nevezi Lenint, előszavában.
Béla
2017-09-17 09:02
NINCSEN BEVÁNDORLÁS. Ami történik, nem természeti végzet, tünemény, hanem a nemzetközi marxisták tudatos hadművelete. Akkor zárják el a megszálló hordákat, amikor akarják. Négus püspök vízcsaphasonlata jó, csak szándék kell, s nem jönnek ide.. Fel, fel, ti rabjai a földnek, fel, fel, te éhes proletár! A győzelem napjai jönnek, rabságodnak vége már. A múltat végképp eltörölni rabszolgahad indulj velünk! A föld fog sarkából kidőlni: Semmik vagyunk, s minden leszünk! Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát! és nemzetközivé lesz holnapra a világ! Védelmező nincsen felettünk, se isten nem véd, sem király: A közjó alkotói lettünk – hát vesszen el, ki ellenáll! Pusztuljon ez a rablóbanda, a rabságból elég nekünk. A lángot szítsuk, rajta, rajta! A vas meleg, hát ráverünk. Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát! és nemzetközivé lesz holnapra a világ! A gazdagoknak kedve-kénye erőnkből szívja ki a vért, csaló az államok törvénye, mert minden bajt szegényre mért. Kíndolás most a munka bére, de már ebből elég, elég! Szerszámot hát az úri kézbe s ide a jognak a felét! Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát! és nemzetközivé lesz holnapra a világ! Mi milliók, mi munka népe, mi alkotunk a földtéken, mienk lesz még pompája, fénye s a munka nem lehet szegény. A tőke még a húsunk marja, de már a gyáva had remeg – kelőben már a munka napja s ragyogni fog a föld felett. Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát! és nemzetközivé lesz holnapra a világ! „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom”, és Gal 3,28: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Ferenc pápa „migránsajnározó” álláspontja tehát valójában visszatérést jelent az evangéliumi gyökerekhez.” Bravo. Milyen óriási szerencse, hogy nincsenek méltó keresztények, nincsenek jó keresztények. Csak mi vagyunk méltatlanok, éretlenek, szülőnek sem méltók, kereszténynek sem voltuk jók. HÁLA ISTENNEK. Mára a bégető kereszténység érv lett a marxista leninek kezében. Ez a pápa békepap, vagy inkább békapap.
Béla
2017-09-17 09:09
Nézzük ennek a pápának a lelkét, illetve azt a rothadást, ami a lelke helyén maradt. „. Fejlődésben visszamaradt, még értelemben is gyenge gyermekeknek kell őket tekinteni, bár értelmükről különösen sokat tartanak, és azt hiszik, az ateizmus valami tökéletes tudás. Miért harcoltak velük a múltban? Elsősorban azt hiszem azért, mert az ateizmus, mint fogyatékos értelem és korcs kedély, az élet egész vonalán hoppon maradna, ha valahol nem szerezne kárpótlást. Mi ez a kárpótlás? A túlzott aktivitás. Így vezet az ateizmus szükségképpen erőszakra, és mert erre vezet, az ateistáknak meg kellett szerezni a világhatalmat. Meg is szerezték. Akik harcoltak velük, azok tulajdonképpen irigyelték őket. Szerintem ez volt a hiba. Amikor az ateisták látták, hogy irigylik őket, elbizakodtak. Taktikát változtattam. Különösebben nem volt nehéz. Csak az igazságot kellett helyreállítanom. Az igazság pedig, hogy nincs tőlük semmi irigyelni való. Mit irigyelhetnék a nyomoréktól, ha mégoly hatalmas is? Mit irigyelhetnék a bénáktól, a süketektől, a félkegyelműektől és a féleszűektől? Ha irigyelném őket, annyit jelentene, hogy igazat adok nekik; úgy tüntetném fel, hogy azt, aminek ők birtokában vannak, megkívánom. Így változtattam meg taktikámat. Ahelyett, hogy harcolnék velük és igyekeznék őket megtéríteni, sajnálom őket. És ez nemcsak trükk. Nem akarok tőlük elvenni semmit. Valamit nyújtani szeretnék, aminek hiánya oly gyengévé, szegénnyé, és mit tagadjuk, nevetségessé teszi őket. Annak egyébként, hogy oly sokat vitatkoztak velük, más oka is volt. A legtöbben ugyanis azt hitték, hogy az ateisták vallástalanok. Erről persze szó sem lehet. Vallástalan ember nincs. Az ateisták nem vallástalanok, hanem szánandóan fogyatékos értelmük és korcs kedélyükhöz képest komikus vallásban hisznek. Éspedig nemcsak hisznek. Az ateisták mindnyájan bigott emberek. Úgy mondom, hogy mindnyájan, mert még egyetlen ateistával se találkoztam, aki ne lett volna bigottabb még annál a rossz szagú vénasszonynál is, aki vasárnap krajcáros füzeteket árul a templom előtt Szent Homorony csodatevő vizeletéről. Az ateista vallás szentje persze nem Szent Homorony hanem Einstein, és a csodatevő hatalom nem a vizelet, hanem az ultraszeptil. Az ateista bigottéria neve materializmus. Ennek a vallásnak három dogmája van: lélek nincs, az ember állat, a halál megsemmisülés. A három pedig egyetlenegyre megy ki, s ez az, hogy az ateisták rettenetesen félnek Istentől. Böhme azt mondja róluk, hogy Isten haragjában élnek. Nem ismernek mást, csak a haragvó Istent: ezért bujkálnak és hazudoznak. Azt hiszik, ha azt mondják: nincs Isten, nem fognak többé félni. Ehelyett persze még jobban félnek. Az ateista persze elbizakodott ember, nem is akar más lenni; alázatra, szeretetre nem hajlik, más szóval olyan erőtlen, hogy nem is tud rá hajlani. Inkább kitart félelmében, amit letagad, reszket és bujkál és hazudozik, és egyre fennhéjázóbb lesz. Ebből a vigasztalan kotyvalékból, amelyben tagadás, félelem, hazudozás, bujkálás, fennhéjázás, bigottéria együtt fő, alakult ki a materializmus, mint vallásszurrogátum.” Marx, engels, lenin és persze Koba, meg az összes többi trockij, ez a mai pápa rokonok. Ezt soha ne feledjük!
Béla
2017-09-17 09:15
Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát! és nemzetközivé lesz holnapra a világ! A refrén mindig ugyanaz. Közben sikeresen rávették a dicső munkásosztályt is, hogy kannibál módra ne akarjon ivadékot átlaguk, s ki is pusztultak, pusztulnak. Most a nemzetközi maradt, de valami más a valódi neve, ateista massza, fogyasztó, liberális toleráns feminin férfi. Alkalmazott, lehajtott fejű bérrabszolga. Ma multikulti a módi, de ezek ugyanazok. Az a hab a tortán, hogy van képe ennek az életidegen pápának leckét adni, cserbenhagyott nyájának, miért mentek a kommunista ateizmus jegére, s miért hallgattak rossz tanácsadókra, korhadt szenvedélyek oktatóira? Mondja a főkolompos s békepap katolikus egyház feje. Ügyes. Ez a pápa lenin reinkarnációja? Mert akkor már az agyát is megtámadta a szifilisz, s rohadt marxista a lelke is.
Béla
2017-09-17 09:24
Ezt soha ne feledjük! Riport egy természettudóssal. „Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal. - Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. INKÁBB ABBAN LÁTOM A KÜLÖNLEGESSÉGET, HA EGY TUDÓS ATEISTA. OLYAN HIEDELEMRENDSZERBEN KELL ÉLNIE, AMINEK ÉN NEM LÁTOM AZ ÉRTELMÉT. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?" A pápa ma bigott ateista mozgalmár, vulgármarxista nézetei már évtizedekkel ezelőtt is nevetségesek s túlhaladottak voltak, még saját fajának és oldalának reprezentánsai előtt is..
Béla
2017-09-17 11:33
Egy Steinbeck regényben, a vakhívő annyira szélsőségesen a gügyögésig jó akar lenni, s annyira tisztelni akarja az életet, hogy amikor istállójában csörgőkigyót talál, leborul elé s imádkozni kezd, ájvékolva lamentálni. A kígyó egy ideig nézi, aztán torkon marja, s iszonyú szenvedések között kileheli lelkét. Egy igazi jó keresztény. Orbán egy másik oldalon szellemi öngyilkosságról beszél, persze igaza van. De nekem is. Ez valódi öngyilkosság, amire a keresztényeket is rávette a balliberális marxizmus, a pápa betegsége.
jocó
2017-09-17 15:57
Kedves Béla!Megint elvarázsolt a beírásával,újból megkérem máshol is publikálja ezeket a magvas gondolatokat,ne csak ketten álljunk ezen az oldalon,hátha mások is megvilágosodnak!!!!!
Béla
2017-09-17 16:11
KÖSZÖNÖM, AZ a baj, hogy a pesti srácok és a 888 moderációja látszatmagyar törölnek, ha igazi lényegbevágót mondok ott..üdv..
jocó
2017-09-17 19:49
Tragikus ami Magyarországon folyik, a szólásszabadságot illetően.Vajon melyik honlap igazi MAGYAR??
Béla
2017-09-18 06:55
Most látom, nincsen magyar honlap, csak a sorstalanok jóváhagyó beleegyezésével lehet a felület, hódoltsági terület vagyunk, még soha ilyen rab, az átlag ember nem volt az emberiség történetében,mint a marxizmus korában.. ha ketten szólunk, akkor is itt van az Igazság, a Szent Lélek velünk. Isten.
jocó
2017-09-18 07:34
Az egészben az a tragikus,hogy az átlag ember nincs is tudatában a rabságának,a tömeg szerint a szellemi rabság az nem számít annak.Most már oda jutottunk,nem is tiltakoznak az emberek a szólás és sajtószabadság hiánya miatt.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Gasztronómia (539) Szépségápolás (15) Gazdaság (663) Nagyvilág (1464) Emberi kapcsolatok (36) Tereb (139) Alámerült atlantiszom (142) Mozaik (83) Tv fotel (65) Irodalmi kávéház (509) Heti lámpás (256) Mozi világ (440) Kultúra (6) Mondom a magamét (5831) Titkok és talányok (12) Rejtőzködő magyarország (168) Életmód (1) Belföld (6) Autómánia (61) Egészség (50) Vetítő (30) Politika (1579) Flag gondolja (33) Jobbegyenes (2202) Sport (729) Történelem (14)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>