Ma 2024 július 25. Kristóf, Jakab napja van. Holnap Anna, Anikó napja lesz.

GDPR

1. Bevezetés

1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Flagmagazin általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.3. Honlapunk: flagmagazin.hu
A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

1.4. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.5. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: ]]>http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN” target=”_blank” ]]>

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: ]]>https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV” target=”_blank” ]]>

2. Az adatkezelő személye

Név:

Flagmagazin

E-mail:

flag@flagmagazin.hu


3. Alapvető információk

3.1. A Flagmagazin általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Flagmagazin mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Flagmagazin más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Flagmagazin a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Flagmagazin nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Flagmagazin nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Flagmagazin-t megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása

A Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
történik.

3.4. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.5. A Flagmagazin a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.6. A Flagmagazin nem végez profilalkotást.

 

4. HÍRLEVÉLKÜLDÉS

Érintettek

A Flagmagazin honlapjának hírleveleire feliratkozó személyek.

Adatkezelés célja

A Honlapon megjelenő napi híreket összefoglaló és azok linkjeit tartalmazó tájékoztató e-mail küldése.

Kezelt adatok köre

Név*, e-mail* cím.

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás.

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató: Time4VPS (UAB "Interneto vizija", J. Kubiliaus st. 6., Vilnius, Lithuania)

Tömeges e-mail küldő alkalmazás szolgálatója: Flagmagazin.

Az adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig.

Egyéb

A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, a Flagmagazin nem tud hírleveleket küldeni.

5. Adatfeldolgozás

 • 5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely  az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.
 • 5.2. A Flagmagazin az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó me-gnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Flagmagazin által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
 • a) tárhelyüzemeltetés
 • b) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
 • d) hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
 • 5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Flagmagazin rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Flagmagazin rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. A Flagmagazin nem továbbít adatokat harmadik félnek.

7. Adattovábbítás harmadik országba

 • 7.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Flagmagazin nem továbbít személyes adatot.

8. Adatbiztonság

 • 8.1. A Flagmagazin az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
 • 8.2. A Flagmagazin az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • 8.3. A Flagmagazin az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Flagmagazin azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Flagmagazin-nak. A Flagmagazin ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
 • 8.4. A Flagmagazin kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Flagmagazin általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Flagmagazin nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
 • 8.5. A Flagmagazin valamennyi munkatársa köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 • 9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
 • 9.2. A Flagmagazin indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Flagmagazin – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
 • 9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Flagmagazin megtagadhatja a kérelem teljesítését.
 • 9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.
 • 9.5. Az Érintett kérelmére a Flagmagazin tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Flagmagazin által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
 • 9.6. Kérelemre a Flagmagazin az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja.
 • 9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
 • 9.8. Az Érintett kérheti, hogy a Flagmagazin a személyes adatokat törölje, ha
  • a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés
   történt;
  • b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
  • d) az adatkezelés jogellenes;
  • e) azokat a Flagmagazin-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
  • f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
 • 9.9. A Flagmagazin fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
  • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
  • b) az azt előíró, a Flagmagazin-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
  • c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
 • céljából szükséges.
 • 9.10. Az Érintett kérésére a Flagmagazin korlátozza az adatkezelést, ha
  • a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
  • b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
  • c) a Flagmagazin-nak már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
  • d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • 9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a Flagmagazin az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
 • 9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Flagmagazin az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Flagmagazin mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Flagmagazin nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • 9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
  • b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
 • A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
 • 9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a Flagmagazin- tól, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást a Flagmagazin- tól.
 • 9.15. Ha a Flagmagazin az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
 • 9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Flagmagazin felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
 • 9.17. A Flagmagazin értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • 9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: ]]>http://birosag.hu/torvenyszekek]]> ).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

Név:

Flagmagazin

E-mail:

flag@flagmagazin.hu


12. Coockie (süti) tájékoztató

12.1 Cookie-k (Sütik) és online adatkezelés

12.2 A SÜTIK FELADATA

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek például a következő látogatás alkalmával, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, az úgynevezett sütit (cookie), helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

12.3 FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, MUNKAMENET (SESSION) COOKIE-K

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cég weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4. HARMADIK FÉL ÁLTAL ELHELYEZETT COOKIE-K (ANALITIKA)

A cégünk weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a cég információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

13. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A felíratkozó ügyfeleknek bármikor módjuk van az opt-out-ra (lemondás, leiratkozás), melyet a rendszer azonnal teljesít.

13.1 Hírlevél kiküldési alapadatok – ezeknek eredetiségét nem áll módunkban ellenőrizni:

 • Név
 • e-mail cím.

14. Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.

 

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Nézőpont (1) Titkok és talányok (12) Történelem (18) Belföld (11) Flag gondolja (36) Rejtőzködő magyarország (168) Tereb (146) Mozaik (83) Sport (729) Vetítő (30) Heti lámpás (322) Mondom a magamét (7731) Alámerült atlantiszom (142) Nagyvilág (1310) Politika (1582) Autómánia (61) Egészség (50) Irodalmi kávéház (537) Életmód (1) Kultúra (9) Szépségápolás (15) Tv fotel (65) Mozi világ (440) Emberi kapcsolatok (36) Gazdaság (713) Jobbegyenes (2825) Gasztronómia (539)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>